کرج

معاینات رانندگان خودروها را به متخصصان بسپارید

معاینات رانندگان خودروها را به متخصصان بسپارید

“آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودرو‌های سنگین، 100برابر دنیاست”
این جمله ی وزیر بهداشت و درمان در همایش روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا یکسال پیش از این بود.
علت چیست؟
برخی وضعیت نامناسب جاده ها و برخی استاندارد نبودن وسایل نقلیه در ایران را عامل آن میدانند. اما چند درصد ازین حوادث به علت عامل انسانی یعنی سلامت رانندگان رخ می دهد؟