کارت سلامت رانندگان

اثر صدا بر انسان

اثر صدا بر انسان

آلودگی صوتی یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری در کشور های توسعه ...
معاینات رانندگان خودروها را به متخصصان بسپارید

معاینات رانندگان خودروها را به متخصصان بسپارید

“آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودرو‌های سنگین، 100برابر دنیاست”
این جمله ی وزیر بهداشت و درمان در همایش روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا یکسال پیش از این بود.
علت چیست؟
برخی وضعیت نامناسب جاده ها و برخی استاندارد نبودن وسایل نقلیه در ایران را عامل آن میدانند. اما چند درصد ازین حوادث به علت عامل انسانی یعنی سلامت رانندگان رخ می دهد؟

قالب های ضد صوت-بخش دوم

قالب های ضد صوت-بخش دوم

مزایای محافظ های ضد صوت به طور خلاصه شامل موارد زیر است :قالب هر کس متناسب با آناتومی گوش فرد ساخته می شود و کاملا فیت می باشند.