معاینات بدو استخدام

قالب های ضد صوت-بخش دوم

قالب های ضد صوت-بخش دوم

مزایای محافظ های ضد صوت به طور خلاصه شامل موارد زیر است :قالب هر کس متناسب با آناتومی گوش فرد ساخته می شود و کاملا فیت می باشند.