طب کار

استرس در محیط کار

استرس در محیط کار

 استرس مجموع واکنش های جسمی ، روحی روانی،ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر عوامل درونی ...