بهداشت حرفه ای

سم شناسی بنزن

سم شناسی بنزن

منابع و استفاده های بنزن:از تصفیه ی پتروشیمی نفت خام این ترکیب تولید می شود بعضی اوقات ...
آزمایش طب کار

آزمایش طب کار

مفهوم آزمایش طب کار چیست؟طب کار یکی از شاخه‌های نوین علم پزشکی است که به بررسی روابط بین سلامت کارکنان ...
سم شناسی بنزن

سم شناسی بنزن

سمیت بنزن براي انسان بنزن از بین تمام سموم صنعتی داراي بدترین شهرت است و در نشریات پزشکی ...
اثر صدا بر انسان

اثر صدا بر انسان

آلودگی صوتی یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری در کشور های توسعه ...