شرکت ايمن پژوهان پارس برگزار می کند: دوره آموزشی تكنيك هاي شناسايی خطر و ارزيابی ريسك