آموزشی

برگه اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی (MSDS )

برگه اطلاعات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی (MSDS )

هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان ورود مواد شیمیایی به بدن از راه های مختلف نظیر تماس پوستی ، بلع ، استنشاق و همچنین آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود.

اهمیت روشنایی و جنبه های بررسی آن

اهمیت روشنایی و جنبه های بررسی آن

خستگی چشم ، سردرد، نقص بینایی، چشم زدگی، خستگی جسمی و نیز اثرات روانی شود. همچنین میزان روشنایی بر بروز حوادث همچون سقوط افراد و یا اشیا و نیز خطاهای انسانی موثر است.

تعریف ایمنی

تعریف ایمنی

رعایت اصول و مقرراتی است که برای رهایی از شرایط مخاطره آمیز و به منظور حفظ نیروی انسانی و تأسیسات بکار گرفته می شود.