واحد مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه شرکت های ایمن پژوهان پارس(ایپکو) با استفاده از کارشناسان خبره و مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا با داشتن گواهی نامه سطح ۲ آماده همکاری با ادارات و صنایع جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌باشد.
خدمات قابل ارائه توسط این واحد به شرح ذیل می‌باشد:
 •  نمونه برداری و آنالیز آئروسل‌ها به صورت فردی و محیطی
 •  نمونه برداری و آنالیز  گازها و بخارات محیط کار به صورت فردی و محیطی
 •  نمونه برداری و آنالیز بیوآئروسل‌های محیط کار و سیستم‌های تهویه مطبوع
 •  ارزیابی تراز فشار صوت (صدا سنجی، آنالیز فرکانسی صوت، دزیمتری صوت)
 •  ارزیابی روشنایی (سنجش روشنایی عمومی و موضعی، درخشندگی)
 •  سنجش ارتعاش (دست و بازو، تمام بدن و تجهیزات)
 •  سنجش پرتوهای غیر یونیزان (IR ,UV)
 •  سنجش تنش‌های حرارتی (استرس گرمایی و استرس سرمایی)
 •  سنجش میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی
 •  ارزیابی مقاومت چاه‌های ارت
 •  اندازه گیری پارامترهای شرایط جوی محیط کار ( دما، فشار، رطوبت هوا، سرعت جریان باد)
 •  ارزیابی سیستم‌های تهویه صنعتی
 •  ارزیابی عوامل ارگونومیکی محیط کار ( ارزیابی پوسچر با استفاده از متدهای استاندارد و آنتروپومتری)
گروه شرکت های ایمن پژوهان پارس (ایپکو) داری مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای( سطح 2) از دانشگاه علوم پزشکی البرز
مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای( سطح ۲)