بیماری های ناشی از کار occupational diseases

بیماری های ناشی از کار occupational diseases

بیماری های ناشی از کار بیماری هایی هستند که بعلت مواجهه با عوامل فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی یا سایکولوژیکی در محیط کار به وجود می آیند.این عوامل که به وضوح در محیط کار مششخص می باشند برای ایجاد بیماری ناشی از کار ضروری هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.