بیماری های مرتبط با کار work related diseases

بیماری های مرتبط با کار work related diseases

منشاء بیماری های مرتبط با کار چند عاملی است و عبارت است از بیمار یهایی که ممکن است به طور نسبی تحت تاثیر شرایط زیان آور کار به وجود می آیند ولی ضرورتی ندارد که در هر مورد از این بیمار یها یک عامل خطر مشخص وجود داشته باشد .مثال بیماری های کرونر قلب

مرکز تخصصی طب کار ایمن پژوهان پارس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.